Research

Instrumentation

Shimadzu UV-2000 spectrophotometer

Shimadzu UV-2000 spectrophotometer